A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelői munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Szent István u.18.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek figyelembevételével. A csecsemők és a kisgyermekek harmonikus testi, szellemi és szociális fejlődésének elősegítése együttműködésben a családokkal

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),kisgyermekgondozó, – nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén.
  • büntetlen előélet; ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, illetve nem szünetel a szülői felügyeleti joga a saját gyermek/ek átmeneti nevelésbe vétele miatt, illetve a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg,
  • cselekvőképesség;

Elvárt kompetenciák: A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete és alkalmazása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • kisgyermeknevelői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
  • jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondákor Zoltánné nyújt, a 30/995-5330 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Szent István u.18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/11-33., valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő
  • Elektronikus úton Kondákor Zoltánné részére a bolcsode@pilisvorosvar.hu e-mail címen keresztül,
  • Személyesen: Kondákor Zoltánné,2085 Pilisvörösvár, Szent István u.18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 10.